Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor sportovních aktivit volného času

 

Instruktor sportovních aktivit volného času

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden prodloužený víkend - středa - neděle), nebo jako víkendový (během šesti prodloužených víkendů - pátek - neděle celý den).    

 

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast volného času na úrovni animátorské, realizační, organizátorské a administrativní.

 

Studium probíhá ve dvou základních částech: společný základ a specializace.

V předmětech společného základu získají studenti poznatky o psychologických a sociálních aspektech života jedince, seznámí se se zásadami života ve skupině, s pojmy občanská a trestní odpovědnost, s předpisy týkajícími se ochrany nezletilých. V případě zájmu o studium další ze specializací (Instruktor aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika, Instruktor aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce, Instruktor pobytu v přírodě) již tento základ nemusí zájemci absolvovat.


Ve vybrané specializaci studenti získají teoretické vědomosti z biomedicinských předmětů a seznámí se s pohybovou a funkční diagnostikou. Další předměty specializace jsou zaměřené na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti, na rozvoj specifických dovedností v jednotlivých sportech a na osvojování metodických postupů nácviku sportovních dovedností využitelných u různých věkových skupin.

 

Koncepce obsahu vzdělávání vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů má výrazně dovednostní charakter. Teoretické poznatky se tak stávají především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů. Při výuce se klade důraz na rozvoj samostatnosti, tvořivosti a profesionální odpovědnosti. Dále je rozvíjena i schopnost adekvátně komunikovat s klienty, schopnost posoudit jejich potřeby a možnosti, umět je motivovat, vést a korigovat jejich činnost.

 

Kritéria pro výběr účastníků:
Rekvalifikace je otevřena žadatelům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitelka školy (zvláště v případech, kdy žadatel pracuje v příbuzném oboru). Přijímací řízení nevyžaduje přijímací zkoušky.

 

Obsah učiva společného základu:
Právní výchova, ekonomika, základy managementu, pedagogika, psychologie, traumatologie, zdravý životní styl.

 

Obsah učiva specializace:
Anatomie a fyziologie (anatomie a fyziologie lidského těla, podpůrná a pohybová soustava), fyziologie tělesných cvičení (základní pohybové schopnosti, reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, fyziologické aspekty diferenciace tělovýchovného procesu), kineziologie a biomechanika (biomechanické zákonitosti pohybu člověka, funkční součásti pohybového systému, lidské tělo v klidu a pohybu, kineziologie poloh a pohybů), zdravotní tělesná výchova (pojem zdraví a nemoci, oslabení pohybového systému, oslabení vnitřních orgánů, oslabení nervových a smyslových funkcí, cviky zaměřené na správné držení těla), atletika, základy gymnastiky (rytmické druhy gymnastiky, účelová gymnastika, cvičení ve fitcentru), sportovní hry a netradiční sportovní hry, plavání (jednotlivé plavecké způsoby, záchrana tonoucích, další formy vodních aktivit).

 

Každá vzdělávací akce začíná vstupními informacemi o cílech, obsahovém zaměření, metodách práce a způsobech průběžného hodnocení a způsobech ukončení studia a končí závěrečnými zkouškami.

 

Personální zajištění výuky:
Výuka bude zajišťována prostřednictvím interních učitelů a externích pracovníků, kteří se školou již několik let spolupracují. Externí pracovníci jsou pedagogickými pracovníky vysokých škol (PedF, FF, FTVS), učiteli na VOŠ a SŠ s dlouholetou praxí a odborníky v oblasti volného času.

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 170 vyučovacích hodin. 

 

Živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" je živností vázanou, živnostenský list lze podle novely Živnostenského zákona č.455/1991 Sb. ze dne 1.7.2008 získat ihned bez dalších požadavků.   

 

Osvědčení o absolvování kurzu poskytují odbornou způsobilost pouze pro činnost, pro kterou byl žadatel rekvalifikován (článek V. MPO ČR, k aplikaci zákona č.455/1991Sb., o živnostenském podnikání jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění). Pokud podnikatel odpovídá za více oborů, je povinen absolvovat na každou činnost rekvalifikační kurz nebo může absolvovat kurz pro "Provozovatele" a provoz zajistit kvalifikovanými osobami.

 

Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností stanovuje Příloha č.5 Živnostenského zákona.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Instruktor sportovních aktivit volného času (cena: 7 950,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA