Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor pobytu v přírodě

 

Instruktor pobytu v přírodě

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá ve formě intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden prdloužený víkend - středa - neděle), prodloužených víkendů nebo víkendově.

 

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast volného času na úrovni animátorské, realizační, organizátorské a administrativní.

 

Studium probíhá ve dvou základních částech: společný základ a specializace.
V předmětech společného základu získají studenti poznatky o psychologických a sociálních aspektech života jedince, seznámí se se zásadami života ve skupině, s pojmy občanská a trestní odpovědnost, s předpisy týkajícími se ochrany nezletilých. V případě zájmu o studium další ze specializací (Instruktor aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika, Instruktor aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce, Instruktor sportovních aktivit volného času) již tento základ nemusí zájemci absolvovat.

 

Specializace integruje geografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky a dovednosti spolu se základy praktické turistiky. Účastníci studia se seznámí se základními vědomostmi a dovednostmi pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Vedle nich si osvojí organizační a bezpečnostní návyky, naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí.

 

Součástí je i vícedenní soustředění v přírodním prostředí, ve kterém budou mít účastníci vzdělávací akce možnost aplikovat získané teoretické vědomosti a dovednosti přímo v terénní praxi.

 

Koncepce obsahu vzdělávání vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů má výrazně dovednostní charakter. Teoretické poznatky se stávají především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů. Při výuce se klade důraz na rozvoj samostatnosti, tvořivosti a profesionální odpovědnosti. Dále je rozvíjena i schopnost adekvátně komunikovat s klienty, schopnost posoudit jejich potřeby a možnosti, umět je motivovat, vést a korigovat jejich činnost.

 

Kritéria pro výběr účastníků
Rekvalifikace je otevřena žadatelům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitelka školy (zvláště v případech, kdy žadatel pracuje v příbuzném oboru). Přijímací řízení nevyžaduje přijímací zkoušky.

 

Učební osnovy předmětů společného základu:
Právní výchova, ekonomika, základy managementu, pedagogika, psychologie, traumatologie, zdravý životní styl.

 

Učební osnovy specializace:
Pobyt v přírodě (úvod do studia, praktický zeměpis), zásady pobytu, pohybu a přežití ve volné přírodě, základy turistiky a táboření, aplikovaná biologie, základy ekologického chování a environmentalistiky, historie, kultura, obyvatelstvo, osídlení a hospodářství místního regionu, praktický kurz regionální dokumentaristiky.

Každá vzdělávací akce začíná vstupními informacemi o cílech, obsahovém zaměření, metodách práce a způsobech průběžného hodnocení a způsobech ukončení studia a končí závěrečnými zkouškami.

 

Personální zajištění výuky:
Výuka bude zajišťována prostřednictvím interních učitelů a externích pracovníků, kteří se školou již několik let spolupracují. Externí pracovníci jsou pedagogickými pracovníky vysokých škol (PedF, FF, FTVS), učiteli na VOŠ a SŠ s dlouholetou praxí a odborníky v oblasti volného času.

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 170 vyučovacích hodin

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Instruktor pobytu v přírodě (cena: 9 850,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA