Rekvalifikační kurzy

» Rekvalifikační kurzy » Instruktor aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

 

Instruktor aktivit volného času pro specializaci Tvořivá dramatika

je kurz akreditovaný MŠMT ČR. Probíhá buď jako intenzivní (ve dvou týdenních blocích + jeden prodloužený víkend - středa - neděle), nebo jako víkendový (během sedmi prodloužených víkendů - pátek - neděle celý den)

 

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast volného času na úrovni animátorské, realizační, organizátorské a administrativní.

 

Studium probíhá ve dvou základních částech: společný základ a specializace.
V předmětech společného základu získají studenti poznatky o psychologických a sociálních aspektech života jedince, seznámí se se zásadami života ve skupině, s pojmy občanská a trestní odpovědnost, s předpisy týkajícími se ochrany nezletilých. V případě zájmu o studium další ze specializací (Instruktor sportovních aktivit volného času, Instruktor aktivit volného času pro specializaci Výtvarné práce, Instruktor pobytu v přírodě) již tento základ nemusí zájemci absolvovat.

 

Výuka ve specializaci je zaměřena na osobnostně sociální rozvoj jednotlivce. Působí prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění, jež v sobě integruje i literaturu, hudbu a výtvarné umění. Práce účastníků studia se zaměřuje především na samotný proces tvoření. Studenti se naučí využívat simulační a rolové hry zaměřené na aktivní poznání světa, člověka, společnosti a sebe sama a rozvíjet komunikační schopnosti.

 

Koncepce obsahu vzdělávání vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů má výrazně dovednostní charakter. Teoretické poznatky se stávají především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů. Při výuce se klade důraz na rozvoj samostatnosti, tvořivosti a profesionální odpovědnosti. Dále je rozvíjena i schopnost adekvátně komunikovat s klienty, schopnost posoudit jejich potřeby a možnosti, umět je motivovat, vést a korigovat jejich činnost.

 

Kritéria pro výběr účastníků:
Rekvalifikace je otevřena žadatelům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimku může povolit na základě písemné žádosti ředitelka školy (zvláště v případech, kdy žadatel pracuje v příbuzném oboru). Přijímací řízení nevyžaduje přijímací zkoušky.

 

Učební osnovy předmětů společného základu:
Právní výchova, ekonomika, základy managementu, pedagogika, psychologie, traumatologie, zdravý životní styl.

 

Učební osnovy specializace:
Tvořivá dramatika (průpravná cvičení, hry a cvičení zaměřené na osobnostní rozvoj, hry a cvičení na kontakty a sociální komunikaci, hry na rozvoj slovní i mimoslovní komunikace, improvizace a dramatické hry, dramatické hry a improvizace, společná příprava vystoupení, základní divadelní druhy a jejich výrazové prostředky).

 

Každá vzdělávací akce začíná vstupními informacemi o cílech, obsahovém zaměření, metodách práce a způsobech průběžného hodnocení a způsobech ukončení studia a končí závěrečnými zkouškami.

 

Personální zajištění výuky:
Výuka bude zajišťována prostřednictvím interních učitelů a externích pracovníků, kteří se školou již několik let spolupracují. Externí pracovníci jsou pedagogickými pracovníky vysokých škol (PedF, FF, FTVS), učiteli na VOŠ a SŠ s dlouholetou praxí a odborníky v oblasti volného času.

 

Poradna

Rekvalifikační kurz, akreditace Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR, 170 vyučovacích hodin.

 

Kurz je akreditován v rámci studijního programu bakalářského studia VŠTVS PALESTRA podle odstavce 2) § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Instruktor aktivit volného času pro specializaci "Tvořivá dramatika" (cena: 7 150,- Kč)

 

Pro přihlášení vyplňte přihlášku a zašlete na naši adresu. Po naplnění kurzu Vám zašleme pozvánku s bližšími podrobnostmi.

 

© 2007 COPYRIGHT PALESTRA